Zasady użytkowania

1. WPROWADZENIE

Zapewnienie maksymalnej ochrony danych osobowych oraz gwarancja zachowania prywatności użytkowników Serwisu to dla naszej firmy sprawa nadrzędna. Każdy z użytkowników, akceptując opisane niżej zasady oraz umowę z użytkownikiem wyraża zgodę na posługiwanie się i ujawnianie swoich danych przez naszą firmę. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności są integralną częścią umowy z użytkownikiem i brak ich akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z usług świadczonych przez nasz Serwis. Użytkownik zatem, już poprzez sam fakt rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie nam swoich danych osobowych w zakresie przedmiotowym korelującym z działalnością Serwisu. Zasady polityki prywatności wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 roku i obowiązują bez wyjątku każdego użytkownika korzystającego z naszych usług. Z uwagi na to, iż w poszczególnych krajach przepisy prawne w różnym stopniu szczegółowości i rygoryzmu regulują zagadnienia ochrony danych osobowych, nasza firma wdrożyła system bezpieczeństwa, który w najwyższym stopniu chroni przed ingerencją w te dane osób niepowołanych.

2. DANE OSOBOWE

Każdy użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. Informacje zgromadzone przez nas w pliku utworzonym dla każdego użytkownika mogą zostać przekazane jedynie właściwym instytucjom w związku z niezgodnym z prawem korzystaniem z usług świadczonych przez Serwis, celem rozwiązania potencjalnych sporów lub problemów, uczynienia zadość wymogom prawa, wykrycia błędów, oszustw i innych przejawów niezgodnego z prawem działania. W szczególnych sytuacjach, np. w przypadku naruszenia dóbr osobistych, takich jak: twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, itp., mogą zostać udostępnione dane tylko na pisemny wniosek strony, która udokumentuje, iż doszło do bezprawnego naruszenia jej prawa. Zasób archiwizowanych przez naszą firmę danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu może więc w niektórych sytuacjach zostać wykorzystany dla celów dowodowych. Na wniosek użytkownika możemy usunąć jego dane z bazy danych. Odmowa usunięcia może być jednak uzasadniona w przypadku, gdy nie zostały uregulowane zobowiązania finansowe związane ze statusem zarejestrowanego użytkownika, zachodzi prawdopodobieństwo niezgodnego z prawem i regulaminem korzystania z naszego Serwisu, czy zaistnieje spór między osobą, która składa takie żądanie, a innym kontrahentem. Równocześnie zapewniamy, iż dane osobowe, których usunięcia użytkownik żąda będą dostępne tylko dla uprawnionych pracowników naszej firmy. W przypadku wątpliwości dotyczących ochrony danych i zasad zachowania prywatności użytkowników pytania prosimy kierować używając danych kontaktowych. Nasza firma nie przekazuje ani nie wypożycza innym firmom danych osobowych do ich celów marketingowych.

3. OSOBY MAŁOLETNIE

Osoby małoletnie, to jest takie, które nie ukończyły 18-tego (osiemnastego) roku życia nie mogą rejestrować się i korzystać z usług świadczonych przez Serwis.

4. INFORMACJE GROMADZONE PODCZAS REJESTRACJI

Każdy internauta może przeglądać Serwis, pozostając anonimowym, jednakże z chwilą rejestracji, przestaje być użytkownikiem anonimowym, a podane przez niego jawne dane stają się widoczne dla innych użytkowników Serwisu. W momencie zamieszczenia wypowiedzi, komentarzy lub opinii w Serwisie, albo też w przypadku pozostawienia opinii o innych użytkownikach, w zakresie dozwolonym przez prawo zbierzemy te informacje i zatrzymamy te z nich, które są nam niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas usług. W celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu oraz podwyższenia stopnia satysfakcji użytkowników nasza firma może przekazywać w formie elektronicznej informacje o charakterze reklamowym, administracyjnym i tym podobne treści. Każdy Użytkownik winien pamiętać, że wszelkie treści umieszczane przez niego w Serwisie bez zastrzeżeń określonych praw są ogólnodostępne dla innych Użytkowników, którzy mogą w/w informacje wykorzystywać w granicach przewidzianych Umową z Użytkownikiem i przepisami prawa. Użytkownikom nie wolno rozsyłać wiadomości niezwiązanych z normalnym funkcjonowaniem Serwisu, wiadomości niepożądanych (spamu) lub informacji, które naruszałyby postanowienia umowy z użytkownikiem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek danych osobom niepowołanym poprzez nierzetelność samych użytkowników wynikłą w procesie wzajemnej wymiany danych.

5. KONTROLA HASŁA DOSTĘPU

Każda zarejestrowana osoba ponosi odpowiedzialność za ochronę swojej nazwy i hasła dostępu. Za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła dostępu danego użytkownika, odpowiedzialny jest wyłącznie dany użytkownik. Przestrzegamy przed udostępnianiem osobom trzecim tych danych, co może skutkować niekorzystnym dla danego użytkownika rozporządzeniem jego danymi osobowymi i pociągać za sobą konsekwencje natury prawnej, np. naruszenie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, niewywiązanie się z zawartej umowy, czy nawet działania przestępcze. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż osoba niepowołana posiada dostęp do konta użytkownika, zaleca się niezwłoczną zmianę hasła dostępu według procedury wskazanej w Portalu.

6. BEZPIECZEŃSTWO

Dane traktowane są jako wartość, która musi być chroniona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem. Do ich ochrony stosowane są środki zabezpieczające natury proceduralnej i technicznej w oparciu o różne techniki bezpieczeństwa, pozwalające maksymalnie chronić prywatność przed nieuprawnionym dostępem ze strony użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z zachowaniem prywatności użytkowników lub ochroną ich danych osobowych pytania prosimy kierować używając danych kontaktowych.

7. ZMIANY ZASAD ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych postanowień, w dowolnej chwili, w drodze powiadamiania Użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczania zmienionej wersji Polityki Prywatności w Serwisie. Każda zmieniona wersja Polityki Prywatności będzie regulować nowe rejestracje Użytkownika, licząc od daty jej upublicznienia. Zmieniona Polityka Prywatności zacznie obowiązywać dotychczasowych Użytkowników po upływie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia powiadomienia. W sytuacji, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian będzie to równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług świadczonych przez naszą firmę.

Zespół Rynek2.pl