Regulamin Korzystania z Usługi

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług i wynajmowania powierzchni biurowej przez spółkę The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytowo-Akcyjną z siedzibą w Wieluniu przy ulicy Św. Barbary 4C, 98-300 Wieluń, NIP 6462927125, Regon 242845655 (dalej „Zleceniobiorca” lub „Wynajmujący”), na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne osoby prawne nie prowadzące działalności gospodarczej (dalej „Zleceniodawca” lub „Najemca”).
 2. Usługi świadczone są przez Zleceniobiorcę w Czeladzi (41-250) przy Rynku 2 (dalej „Miejsce świadczenia Usług”).
 3. Miejsce świadczenia Usług jest zarazem miejscem, gdzie zlokalizowane są wynajmowane przez Wynajmującego powierzchnie biurowe.
 4. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

§ 2. Zasady i zakresie świadczenia usług oraz wynajmowania powierzchni biurowej

 1. Z usług skorzystać mogą Zleceniodawcy po zawarciu w formie pisemnej stosownej umowy określającej w szczególności zakres świadczonych usług oraz okres obowiązywania umowy (dalej „Umowa”).
 2. Zleceniobiorca oferuje następujące pakiety świadczonych usług (dalej „Usługi):
  1. Pakiet Start – obejmujący:
   1. Prestiżowy adres do rejestracji firmy;
   2. Adres do korespondencji;
   3. Odbiór korespondencji przychodzącej;
   4. Przechowywanie korespondencji do 2 miesięcy;
   5. Informacja o odebranej korespondencji na wskazany adres e-mail;
   6. Możliwość odbioru korespondencji osobiście w siedzibie firmy lub wysyłka listem priorytetowym na wskazany adres (raz w miesiącu):
    • przesyłka do 350 g w ramach pakietu;
    • przesyłka powyżej 350 g + opłaty pocztowe;
   7. Możliwość posługiwania się adresem do celów prowadzenia działalności oraz reklamy;
   8. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE, W TYM CZYNSZ NAJMU: 49,00 ZŁ NETTO MIESIĘCZNEJ; + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI;
  1. Pakiet Standard – obejmujący:
   1. Prestiżowy adres do rejestracji firmy;
   2. Adres do korespondencji;
   3. Odbiór korespondencji przychodzącej;
   4. Przechowywanie korespondencji do 3 miesięcy;
   5. Informacja o odebranej korespondencji na wskazany adres e-mail;
   6. Możliwość odbioru korespondencji osobiście w siedzibie firmy lub wysyłka listem priorytetowym na wskazany adres (2 razy w miesiącu):
    • Przesyłka do 350 g w ramach pakietu;
    • Przesyłka powyżej 350 g + opłaty pocztowe;
   7. Skanowanie poczty przychodzącej i przesyłanie na wskazany adres e-mail (do 50 stron miesięcznie);
   8. Możliwość posługiwania się adresem do celów prowadzenia działalności oraz reklamy;
   9. Sala na spotkania biznesowe (2 godz. w miesiącu);
   10. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE, W TYM CZYNSZ NAJMU: 89,00 ZŁ NETTO + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI;
  1. Pakiet Business – obejmujący:
   1. Prestiżowy adres do rejestracji firmy;
   2. Adres do korespondencji;
   3. Odbiór korespondencji przychodzącej;
   4. Przechowywanie korespondencji do 3 miesięcy;
   5. Informacja o odebranej korespondencji na wskazany adres e-mail;
   6. Możliwość odbioru korespondencji osobiście w siedzibie firmy lub wysyłka listem priorytetowym na wskazany adres (4 razy w miesiącu):
    • Przesyłka do 350 g w ramach pakietu;
    • Przesyłka powyżej 350 g + opłaty pocztowe;
   7. Skanowanie poczty przychodzącej i przesyłanie na wskazany adres e-mail (bez ograniczeń);
   8. Możliwość posługiwania się adresem do celów prowadzenia działalności oraz reklamy;
   9. Odbiór i obsługa skrzynki mailowej;
   10. Nadanie numeru fax i przesyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail;
   11. Sala na spotkania biznesowe (6 godz. w miesiącu);
   12. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE, W TYM CZYNSZ NAJMU: 149,00 ZŁ NETTO + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI;
  1. Sekretariat Standard – obejmujący:
   1. Nadanie indywidualnego numeru telefonu;
   2. Obsługa telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (w ramach pakietu 50 odebranych połączeń przychodzących w miesiącu);
   3. Informowanie drogą mailową o każdym odebranym połączeniu;
   4. Sporządzanie notatek z przychodzących połączeń telefonicznych oraz przesyłanie ich na wskazany adres e-mailowy;
   5. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE: 99,00 ZŁ NETTO + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI;
  1. Sekretariat Business – obejmujący:
   1. Nadanie indywidualnego numeru telefonu;
   2. Obsługa telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (w ramach pakietu 100 odebranych połączeń przychodzących w miesiącu);
   3. Informowanie drogą e-mailową o każdym odebranym połączeniu;
   4. Sporządzanie notatek z przychodzących połączeń telefonicznych oraz przesyłanie ich na wskazany adres e-mailowy;
   5. Przekazywanie dzwoniącemu uzgodnionej wcześniej informacji o firmie;
   6. Możliwość oddzwonienia w imieniu klienta;
   7. Możliwość umawiania spotkań;
   8. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE: 189,00 ZŁ NETTO + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI;
  1. Adres do korespondencji – obejmujący:
   1. Adres do korespondencji;
   2. Odbiór korespondencji przychodzącej;
   3. Przechowywanie korespondencji do 2 miesięcy;
   4. Informacja o odebranej korespondencji na wskazany adres e-mail;
   5. Możliwość odbioru korespondencji osobiście w siedzibie firmy lub wysyłka listem priorytetowym na wskazany adres (raz w miesiącu):
    • Przesyłka do 350 g w ramach pakietu;
    • Przesyłka powyżej 350 g + opłaty pocztowe;
   6. Skanowanie korespondencji na życzenie (do 30 skanów miesięcznie);
   7. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE, W TYM CZYNSZ NAJMU: 39,00 ZŁ NETTO + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.
 1. Zakres świadczonych Usług określa Umowa. Zawierając Umowę Zleceniodawca wybiera określony pakiet Usług. Zmiana wybranego pakietu Usług w okresie obowiązywania Umowy wymaga aneksu do Umowy sporządzonego w formie pisemnej.
 2. Zleceniobiorca w Miejscu świadczenia Usług świadczy również usługi dodatkowe, dostępne dla Zleceniodawców po zawarciu Umowy, zależnie od możliwości organizacyjnych Zleceniodawcy, na podstawie odrębnego zamówienia Zleceniodawcy skierowanego do Zleceniobiorcy w formie wiadomości elektronicznej (dalej „Usługi dodatkowe”), tj.:
  1. Skrytka pocztowa:
   1. WYNAGORDZNIE MIESĘCZNE: 20,00 NETTO + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI;
  1. Wynajem sali konferencyjnej:
   1. WYNAGORDZNIE ZA PIERWSZĄ GODZINĘ: 35,00 ZŁ NETTO, KAŻDA KOLEJNA ROZPOCZĘTA GODZINA: 30,00 ZŁ NETTO + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI;
  1. Wynajem biurka na godziny:
   1. WYNAGORDZNIE ZA PIERWSZĄ GODZINĘ: 20,00 ZŁ NETTO, KAŻDA KOLEJNA ROZPOCZĘTA GODZINA: 15,00 ZŁ NETTO + PODATEK VAT WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI;
 1. W celu skorzystania z Usług dodatkowych Zleceniodawca winien zgłosić zapotrzebowanie w formie wiadomości elektronicznej na adres: office@tsfbc.com (wskazując rodzaj Usługi dodatkowej, datę, godzinę, czas trwania Usługi dodatkowej). Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego skierowane zostanie zgłoszenie zapotrzebowania na Usługę dodatkową o możliwości realizacji Usługi dodatkowej w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę nie później niż w terminie 48 godzin, licząc od momentu odebrania wiadomości elektronicznej przez Zleceniobiorcę lub zaproponuje Zleceniodawcy inny dostępny dla danej Usługi dodatkowej termin. Po otrzymaniu powyższej wiadomości Zleceniobiorca winien niezwłocznie potwierdzić zamówienie Usługi dodatkowej w formie wiadomości elektronicznej, co będzie równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie Usługi dodatkowej.
 2. Najem powierzchni biurowej dokonywany jest w szczególności w celu umożliwienia Zleceniobiorcy świadczenia Usług i następuje wraz z zawarciem Umowy (dalej „Najem”). Szczegółowe postanowienia dotyczące Najmu zawiera Umowa.
 3. Wszelkie świadczone Usługi, a także Najem dokonywany jest wyłącznie na rzecz Zleceniodawcy/Najemcy. Zleceniodawca nie jest upoważniony do udostępniania wynajmowanej powierzchni biurowej na rzecz osób trzecich na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Najem zawierany jest na czas nie oznaczony lub na czas oznaczony, jednak nie krótszy niż okres dwóch lat. Okres Najmu równy jest okresowi świadczenia Usług.
 5. Najemca ma dostęp do powierzchni biurowej wyłącznie w celu realizacji na jego rzecz Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Zleceniobiorca będzie przetwarzać powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”) wyłącznie w zakresie koniecznych do prawidłowego wykonania Usług i Najmu.
 2. Dane osobowe wymienione w Umowie to: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, stanowisko i analogiczne dane osoby kontaktowej oraz inne dane niezbędne do prowadzenia Usługi i Najmu
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych co najmniej w zakresie określonym w Ustawie.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga poprzedzenia jej informacją na stronie www.rynek2.pl/regulamin i poinformowania Zleceniodawców o jego zmianie. Zmiana wchodzi w życie w terminie jej opublikowania na wyżej wskazanej stronie www.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.rynek2.pl/regulamin i do wglądu w Miejscu świadczenia Usług.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.