Polityka prywatności

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu rynek2.pl (zwanym dalej ‘SERWISEM’ lub ‘RYNEK2.PL’), którego właścicielem jest The Solutions for Business Company sp. z o.o. S.K.A. (zwana dalej 'USŁUGODAWCĄ’).

1.2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych. Zatem Użytkownik będący osobą fizyczną musi mieć skończone 18 lat.

1.3. Akceptując niniejszą Umowę Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Użytkowanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Umowy z Użytkownikiem i Polityce Prywatności Serwisu.

1.4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

1.5. Poniższe uregulowania traktowane są jako prawnie wiążąca umowa pomiędzy Serwisem, a każdym jego Użytkownikiem bez względu na sposób i zakres korzystania z Serwisu. Co za tym idzie, rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację niniejszych zapisów w całości bez zastrzeżeń.

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SERWISU

2.1. RYNEK2.PL jest serwisem internetowym udostępniającym informacje na temat bieżącej oferty firmy The Solutions for Business Company sp. z o.o. S.K.A

3. REJESTRACJA, KONTO, NAZWA UŻYTKOWNIKA

3.1. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu od Użytkownika może wymagać się rejestracji. Po pomyślnie przeprowadzonym procesie rejestracji Użytkownikowi przyznaje się Nazwę i Konto Użytkownika, na którym będzie można zamieszczać materiały i informacje, zgodnie z niniejszą Umową. Kolejne wejścia do Serwisu odbywają się drogą logowania (podanie Nazwy Użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła).

3.2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia własnego Konta z Serwisu.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych podczas rejestracji. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zablokowania Konta.

3.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane na podstawie swojej Nazwy Użytkownika i hasła oraz odpowiada za jego zabezpieczenie. Użytkownik nie może ujawniać ani przekazywać swojego hasła innym osobom.

3.5. W celu zweryfikowania dokładności informacji podawanych przez Użytkowników podczas rejestracji wykorzystywanych jest wiele technik. Jednakże z uwagi na trudności związane z weryfikacją Użytkowników w Internecie, Usługodawca nie daje gwarancji prawdziwości tożsamości podawanej podczas rejestracji przez Użytkowników lub zgodności informacji ze stanem faktycznym.

4. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

4.1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego, niezakłóconego ani bezpiecznego dostępu do Serwisu, a jego praca może być zakłócana licznymi czynnikami, na które nie ma wpływu. Ponadto nie gwarantuje się Użytkownikowi żadnej satysfakcji z korzystania z Serwisu i zapewnienia mu wrażeń czy jakichkolwiek efektów związanych z jego subiektywnymi oczekiwaniami. W tych zakresach wyłącza się wszelkie roszczenia Użytkownika.

4.2. Usługodawca nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach zachowania poufności.

4.3. Użytkownik gwarantuje, że jego działania związane z użytkowaniem Serwisu są zgodne z prawem i bierze za nie całkowitą prawną odpowiedzialność.

4.4. Informacje, materiały, komentarze, jak i inne działania prowadzone przez Użytkownika nie mogą: 4.4.1. W żaden sposób przeszkadzać w korzystaniu z Serwisu przez innych Użytkowników, 4.4.2. Być obraźliwe lub grożące innym, obelżywe, zniesławiające, itd.,

4.4.3. Zawierać treści o charakterze dyskryminacyjnym czy rasistowskim,

4.4.4. Powodować naruszenia praw autorskich osób trzecich, ich praw patentowych, praw do znaku towarowego, tajemnic handlowych bądź innych praw wynikających z własności lub też praw związanych z wizerunkiem publicznym lub prywatnością i poufnością,

4.4.5. Naruszać jakichkolwiek przepisów prawa oraz chronionych prawnie interesów innych Użytkowników lub osób trzecich,

4.4.6. Mieć charakter obsceniczny lub nieprzyzwoity,

4.4.7. Zawierać wirusów komputerowych, wirusów typu makro, „koni trojańskich”, robaków lub jakichkolwiek innych elementów stworzonych w celu przeszkadzania, zakłócania bądź przerwania zwykłych procedur operacyjnych komputera lub potajemnego przechwytywania, uzyskiwania dostępu bez upoważnienia bądź pozbawiania posiadania systemów, danych lub informacji osobowych,

4.4.8. Powodować zakłóceń w pracy Serwisu, jego zniszczenia, lub działania w sposób powodujący osłabienie, w jakikolwiek sposób, jej skuteczności lub funkcjonalności.

4.5. Niezależnie od powyższego, Użytkownik nie ma prawa korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób sprzeczny z istotą niniejszej umowy, a szczególności zabrania się:

4.5.1. Ingerencji w jakiekolwiek urządzenia lub rozwiązania techniczne, będące częścią składową Serwisu,

4.5.2. Korzystania z Serwisu w sposób utrudniający dostęp innym użytkownikom,

4.6. Usługodawca ma prawo, bez uszczerbku dla innych uprawnień, w trybie natychmiastowym wystosować ostrzeżenie, zawiesić lub przerwać proces rejestracji czy też korzystania z Portalu przez Użytkownika oraz odmówić świadczenia na jego rzecz usług bez powiadamiania go o tym w każdym przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy lub przepisów prawa.

5. KOMUNIKACJA, ZMIANY UMOWY I UREGULOWANIA KOŃCOWE

5.1. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej Umowy, w dowolnej chwili, w drodze powiadamiania Użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczania zmienionej wersji Umowy w Serwisie. Każda zmieniona wersja Umowy będzie regulować nowe rejestracje Użytkownika, licząc od daty jej upublicznienia. Zmieniona Umowa zacznie obowiązywać dotychczasowych Użytkowników po upływie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia powiadomienia.

5.2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem bez podania przyczyn.

5.3. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zostaną naruszone postanowienia Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Serwis będzie wykorzystywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

6. INNE

6.1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozpatrywania sporów z umowy jest sąd dla miasta rejestracji firmy.

Zespół Rynek2.pl