Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Anna Łukasik

Szanowni Państwo,

Często spory można zakończyć ugodą przed mediatorem bez udziału sądu.

W innych przypadkach, dzięki ugodzie obecność stron w postępowaniu sądowym jest ograniczona do minimum.

O powyższym warto pamiętać.

Prowadzę mediacje ze skierowania sądu jak i mediacje umowne (pozasądowe).

Decyzją Prezesa Sądu zostałam wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Na podstawie certyfikowanego szkolenia zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r., uzyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu Mediatora.

Dzięki ukończonym szkoleniom i zdobytej wiedzy, mogę Państwu zaoferować swoją pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i ugodowym zakończeniu sprawy.

Uczestniczyłam w szkoleniach specjalistycznych organizowanych m.in. przez Centrum Szkoleń Prawnych z zakresu mediacji:

  1. cywilnych i gospodarczych,
  2. pracowniczych,
  3. rodzinnych,
  4. administracyjnych

oraz innych jak np. z kosztów mediacji.

Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

1. Czym są mediacje?

To alternatywna forma rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia

2. Jaka jest rola mediatora?

Mediator prowadzi mediacje, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązywania sporu. Wspiera strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu. Mediator pomaga uczestnikom skoncentrować się na przyszłości.

3. Jaka jest podstawa mediacji?

Mediacje prowadzi się na podstawie:

a. umowy o mediację (mediacje umowne)

albo

b. postanowienia sądu kierującego strony do mediacji (mediacje ze skierowania sądu)

4. Czy mediacje umowne mogą zakończyć się ugodą zatwierdzoną następnie przez sąd?

Tak, wtedy mamy do czynienia z ugodą mającą moc prawną ugody zawartej przed sądem. Z chwilą zawarcia ugody nabiera ona mocy prawnej adekwatnej do wyroku sądowego. Oznacza to, że strona, która unika wykonana zawartej ugody może zostać przymuszona do jej wykonania w drodze egzekucji.

5. Podstawowe ZALETY mediacji:

a. oszczędność czasu i pieniędzy – postępowanie mediacyjne jest znacznie krótsze od tradycyjnego postępowania sądowego/ mediacja pozwala wypracować stosunkowo szybkie i ostateczne kompromisowe rozwiązanie;

b. pomaga w utrzymaniu lub wznowieniu kontaktów, które będą lub powinny trwać w przyszłości;

c. pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy w roli powoda czy pozwanego;

d. charakteryzuje się m.in. dobrowolnością i poufnością oraz udziałem bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej.

O mediacji często się mówi że jest modelem: wygrany – wygrany, a sama mediacja jest na 1. Miejscu w Alternatywnych Metodach Rozwiązywania Sporów.

Zapraszam do współpracy zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Zachęcam również do uwzględniania w umowach klauzul mediacyjnych.

Pozdrawiam,
Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Anna Łukasik

Kontakt:
tel.: +48 600 777 460
e- mail: pomocmediatora@gmail.com
adres do korespondencji:
ulica Rynek 2
41-250 Czeladź